Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce

 

Nawigacja

 • Przetarg na dostawę żywności

  Zamawiający:

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce

  Długołęka, ul. Szkolna 40

  55-095 Mirków

  Telefon/fax (071) 315-26-82

   

   

   

   

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

   

   

  Przedmiot zamówienia:

  „Dostawa artykułów spożywczych dla przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce”

   

   

   

   

   

   

   

  Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w treści SIWZ też Ustawą.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Długołęka, 16 grudzień 2015r.

   

  1. Zamawiający. Roman Stoś

  Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Długołęce

  Długołęka, ul. Szkolna 40

  55-095 Mirków

  Tel/fax: 71 3152682

  e-mail: zs-pdlugoleka@gmina.dlugoleka.pl

  http://zspdlugoleka.edupage.org

   

  2. Tryb udzielenia zamówienia.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm).

   

  3. Opis przedmiotu zamówienia.

  1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, spełniające parametry określone w Załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca będzie dostarczał produkty własnym transportem przystosowanym do transportu artykułów spożywczych (zgodnie z HACCP) w dni robocze w godzinach wskazanych w zamówieniu.

  2) Odbiór artykułów spożywczych następować będzie w obecności przedstawicieli stron, na podstawie karty kontroli dostawy – przyjęcia towaru, która będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

  3) Wykonawca wyraża zgodę na prowadzenie stałej kontroli dostarczanych artykułów spożywczych, zgodnie z kartą kontroli dostawy – przyjęcia towaru. (Załącznik nr 1 do umowy).

  4) Warunki płatności: przelewem bankowym w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

  5) Pozostałe warunki podano we wzorze umowy przedstawionym w niniejszej specyfikacji.

   

  4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  1) Zamawiający nie dopuszczają składania ofert częściowych. Oferta musi być całościowa.

  2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

   

  5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

  Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, jeżeli ulegnie zwiększeniu liczba dzieci w przedszkolu lub wydłuży się okres obowiązywania umowy.

   

  6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

  Zamawiający nie dopuszczają składania ofert wariantowych.

   

  7. Termin wykonania zamówienia.

  Przewidywany okres trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016r. (przewidywany termin zawarcia umowy: styczeń 2016r.)

   

  8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
  1. Opis sposobu dokonania oceny warunków wynikających z ust. 1:
  1. w zakresie warunku określonego w ust. 1 lit. a zamawiający nie formułuje wymagania;
  2. w zakresie warunku określonego w ust. 1 lit. b zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 dostawę zgodną z przedmiotem nn. zamówienia o wartości co najmniej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto, w przedmiotowym zakresie wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ i ze wskazaniem zamawiającego na rzecz którego wykonał zamówienia oraz wartość zamówień i terminy ich realizacji;
  3. w zakresie warunku określonego w ust. 1 lit. c Zamawiający nie formułuje wymagania;
  4. w zakresie warunku określonego w ust 1 lit. d Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zgromadzone środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w tym celu wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W tym zakresie wykonawcy składają oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy, albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej.

   

  9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
  2. Wykonawcy ubiegając się wspólnie o zamówienie (konsorcja) zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa umocowującego wskazanie jednego z nich do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty wymienione w dziale 8 ust. 2 SIWZ muszą być złożone przez każdego z Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie.
  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w dziale 8 ust. 2 lit. b SIWZ, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty i oświadczenie wykonawcy składają zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz.231).

   

  10. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

  1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
  2. Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień na złożone zapytanie niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyja­śnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni je na stronie internetowej.
  5. Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
  6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z wyjątkiem dokumentów i oświadczeń które winny być złożone w oryginale przez wykonawców) przekazywane są przez strony postępowania pisemnie na adres Zamawiającego lub za pomocą faksu na nr 71 3152682 lub e-mailem na adres: zs-pdlugoleka@gmina.dlugoleka.pl oraz na wskazany w ofercie wykonawców numer faksu lub adresy e-mail. wykonawcy – za potwierdzeniem odbioru.
  7. Dokumenty i oświadczenia oraz pełnomocnictwa w ofercie wykonawcy oraz uzupełniane na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 i art. 24 b ustawy – Prawo zamówień publicznych muszą zostać złożone pisemnie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

   

  11. Opis sposobu przygotowania oferty.

  1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  3 Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

  4) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

  a) oferta złożona na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ podpisanym przez Wykonawcę,

  b) dokumenty, o których mowa w dziale 8 SIWZ.

  5) Strony oferty powinny być ze sobą trwale złączone.

  6) Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść musi być ponumerowana.

  7) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

  8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  9) Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.

  10) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

  11) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  12) Przez poświadczenie kopii przez Wykonawcę Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem” i datą jego złożenia, przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

  13) Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

  14) Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ” – Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

  15) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Kopertę należy odpowiednio opisać „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”. Koperty oznaczone „Zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po potwierdzeniu poprawności dokonywania zmian dołączone zostaną do oferty. Koperty oznaczone „Wycofanie oferty” otwierane będą w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, oferty wycofane nie będą uczestniczyć w czynności otwarcia ofert.

  16)Opakowanie oferty:

  1. ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;
  2. opakowanie musi zostać opatrzone słowem OFERTA i nazwą przedmiotu zamówienia, słowami NIE OTWIERAĆ PRZED 23 grudnia 2015 r., godz. 10:30 oraz nazwą lub pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu;

   

  12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  Wojciech Ciemierzewski – telefon (71) 315 26 82

  Anna Michalak – telefon (71) 341 10 96

   

   

  13. Wymagania dotyczące wadium.

  Zamawiający nie wymagają wnoszenia wadium.

   

  14. Termin związania ofertą.

  Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą upływa 12 dni po terminie składania ofert.

   

  15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Brak dodatkowych wymagań.

   

  16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  1. Oferty należy składać w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Długołęce, Długołęka, ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków w terminie do dnia 23 grudnia 2015 r., do godz. 10:00.
  2. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.
  3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
  4. Oferty zostaną otwarte w dniu 23 grudnia 2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
  5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

   

  17. Opis sposobu obliczenia ceny.

  Cenę oferty brutto należy podać w Zał. nr 1 “FORMULARZA OFERTOWEGO”, którą należy wyliczyć na podstawie tabeli z załącznika nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (10 x kwota z tabeli).

   

  18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

  Cenę oferty należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH brutto.

   

  19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz oceny ofert.

  1) Kryteria ocena ofert:

  a) Cena oferty (wg Zał. nr 2 do umowy)             - znaczenie - 100%

  2) Przydzielanie punktów za cenę:

  a) oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 100 punktów;

  b) pozostałym ofertom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru:

   

    cena najniższa [zł]

            ilość punktów za cenę = ----------------------------------  x 100

    cena oferty [zł]

   

  20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

  1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia umowy.

   

  21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ.
  2. Zamawiający wymaga od Wykonawców aby zawarli umowy na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.

   

  22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  Osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku postanowień niniejszej specyfikacji lub naruszenia przez Zamawiającego określonych w prawie zamówień publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

      

   

   

       Zatwierdził

    DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DŁUGOŁĘCE
                    Wojciech Ciemierzewski

   

   

  Długołęka, dnia 15 grudnia 2015 r.

   

   

   

   

   

  ZAŁĄCZNIKI:

  Nr 1 – Formularz ofertowy.

  Nr 2 – Wzór umowy.

  Nr 1 do umowy – Karta kontroli dostawy – przyjęcia towaru (produktów)

  Nr 2 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

  Nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

   

   

   

   

  Załącznik nr 1 do SIWZ

  ………………………………….

  pieczęć Wykonawcy

   

  FORMULARZ OFERTOWY

   

  Przedmiot zamówienia:

   

  Dostawa artykułów spożywczych dla przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce.”

   

  1. Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Długołęce, Długołęka, ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków.

   

  2. Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy …...............................................................................................

  …..........................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  Nr tel./faksu.............................................................    e-mail .......................................

  NIP ........................................................    REGON ....................................

   

  3. Cena ogólna oferty:

   

  cena netto ......................................................... zł

  (słownie: ....................................................................................................................)

  wartość podatku VAT (… %) ......................................zł

  (słownie: ....................................................................................................................)

  cena brutto....................................................... zł

  (słownie: ....................................................................................................................)

  1. Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty konieczne do wykonania zamówienia.
  2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), sporządzoną w przedmiotowym postępowaniu.
  3. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
  4. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
  5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
  6. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  7. Ofertę niniejszą składam na ………… kolejno ponumerowanych stronach.
  8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

  ……………………………………………………………………………………..

  1. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty:

   

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

   

   

   

   

   

  ……………………….          ……………………………………….

  miejscowość i data   podpisy osób uprawnionych

      do reprezentowania Wykonawcy

   

   

   

   

  Załącznik Nr2 do SIWZ

  UMOWA (wzór)  ...............

   

  w dniu .............  w Długołęce, pomiędzy:

  Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce z siedzibą w Długołęce przy ul. Szkolnej 40, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

   

  Pana Wojciecha Ciemierzewskiego – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce;

   

  a

  .............................................................................................................................. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

   

  ....................................................................................................

   

  w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 117), została zawarta umowa o następującej treści:

   

  § 1

   

  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wraz z transportem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce. Specyfikację techniczną i ilościowa zamówienia stanowi załącznik nr 2 do umowy.

  2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od ………………….

  3 Dostawy będą się realizowane przy użyciu  pojazdu przystosowanego do transportu artykułów spożywczych (zgodnie z HACCP).

   

  § 2

   

  1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczone artykuły spożywcze z dołu, po upływie każdego tygodnia przelewem, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym.

  2. Ceny opisane w ust. 1 zawierają koszt zakupu, transportu, wyładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu i przesłania listem poleconym.

   

  § 3

   

  Podstawą rozliczenia umowy i wystawienia faktury, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy stanowić będzie karta kontroli – przyjęcia towaru, podpisana przez przedstawicieli obu Stron.

   

  § 4

   

  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto zamówienia, liczonej za każdy dzień zwłoki;

  2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

  1. Wykonawca ponosi koszty wymiany artykułów spożywczych nie spełniających parametrów kontroli uwzględnionych w karcie kontroli przyjęcia towaru.
  2. Strona, która ponosi winę za odstąpienie od umowy przez drugą stronę zobowiązana jest do zapłaty na jej rzecz kary umownej w wysokości 5000 zł.
  3. Zastrzega się prawo dochodzenia na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

   

  § 5

   

  Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami.

   

  § 6

   

  1. Niniejsza umowa w zakresie dostaw artykułów spożywczych obowiązuje od daty jej podpisania do dnia zrealizowania dostaw łącznie na kwotę ................. (słownie: .........................) nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016r.

  2. Z dniem 01 stycznia 2016 roku wygasają wzajemne zobowiązania stron w zakresie niezre­alizowanych dostaw artykułów spożywczych.

  3. Łączna kwota realizowanych dostaw może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zama­wiającego. Korekta wartościowa nie może przekroczyć (+/-) 30% podanej kwoty w pkt 1.

   

  § 7

   

  Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

   

  § 8

   

  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

   

  § 9

   

  Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

   

  § 10

   

  Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

   

  § 11

   

  Załączniki do umowy:

  1. Załącznik nr 1 – Karta kontroli – przyjęcia towaru.

  2. Załącznik nr 2 – orientacyjne zbiorcze zestawienie artykułów spożywczych na okres jednego miesiąca,
      oferta przetargowa Wykonawcy,

  3. Załącznik nr 3 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

  4. Załącznik nr 4 – oferta przetargowa Wykonawcy,

   

   

    ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA

   

  Załącznik Nr 1 do Umowy  Nr ............................. zawartej w dniu ........................................

  pomiędzy ……........................................................................................................................,

   

  a ..............................................................................................................................................

   

   

   

  Karta kontroli

  dostawy – przyjęcia towaru (produktów)

   

   

  Data przyjęcia towaru:

   

  ........................................................

  Godzina przyjęcia towaru:

   

  ..........................................

  Dokument dostawy:

   

  .....................................................

  .....................................................

  Parametry podlegające kontroli

  Zgodne

  Niezgodne

  Uwagi - decyzje

  Świadectwa jakościowe towaru

   

   

   

   

   

  Stan higieniczny samochodu

   

   

   

   

   

  Higiena osobista dostawcy-kierowcy

   

   

   

   

   

   

  Stan opakowań

   

   

   

   

   

  Oznakowanie

   

   

   

   

   

  Data(y) przydatności do spożycia

   

   

   

   

   

   

  Data(y) minimalnej trwałości

   

   

   

   

   

  Temperatura przewozu towaru (zgodna z deklaracją producenta)

   

   

   

   

  Decyzja o dostawie towaru

   

   

  przyjęto/nie przyjęto¹

   

  Przyjmujący:

   

  ...........................................................................

  (imię i nazwisko intendenta-magazyniera)

   

  ..........................................................................

  (podpis)

  Dostawca – kierowca:

   

  ........................................................................

  (imię i nazwisko)

   

  .......................................................................

  (podpis)

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      [1] niepotrzebne skreślić

   

  Załącznik Nr 2 do Umowy  Nr ............................. zawartej w dniu ........................................

  pomiędzy ……................................................................................

   

   

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

   

  Lp.

  Nazwa produktu

  Ilość

  Cena brutto

  Wartość brutto

  Produkty zbożowe

  1.

  Bułka zwykła

  260 szt.

   

   

  2.

  Bułka grahamka

  260 szt.

   

   

  3.

  Chleb graham

  18 szt.

   

   

  4.

  Chleb z dynią

  36 szt.

   

   

  5.

  Bułka tarta

  10 kg

   

   

  6.

  Chleb razowy

  40 szt.

   

   

  7.

  Bułka z ziarnem (słonecznik, inne)

  390 szt.

   

   

  8.

  Chleb orkiszowy

  18 szt.

   

   

  9.

  Chleb słonecznikowy

  36 szt.

   

   

  10.

  Chleb zwykły

  36 szt.

   

   

  11.

  Kasza gryczana

  20 kg

   

   

  12.

  Kasza jęczmienna

  17 kg

   

   

  13.

  Kasza manna

  7 kg

   

   

  14.

  Kasza jaglana

  3 kg

   

   

  15.

  Kasza kuskus

  18 kg

   

   

  16.

  Kaszka kukurydziana

  2 kg

   

   

  17.

  Kawa inka

  3 szt.

   

   

  18.

  Makaron  (0,5 kg)

  210 op.

   

   

  19.

  Mąka krupczatka

  5 kg

   

   

  20.

  Mąka pszenna

  5 kg

   

   

  21.

  Mąka orkiszowa

  2 kg

   

   

  22.

  Mączka ziemniaczana

  5 kg

   

   

  23.

  Płatki owsiane

  6 kg

   

   

  24.

  Chleb waza pszenny

  30 szt.

   

   

  25.

  Płatki kukurydziane

  12 op.

   

   

  26.

  Ryż

  27 kg

   

   

  27.

  Chleb kukurydziany

  36 szt.

   

   

  Mleko i produkty mleczne, jaja

  1.

  Jaja

  190 szt.

   

   

  2.

  Jogurt owocowy

  230 szt.

   

   

  3.

  Masło osełkowe

  52 szt.

   

   

  4.

  Mleko

  350 l

   

   

  5.

  Mleko ryżowe

  4 l

   

   

  6.

  Jogurt naturalny (400g)

  65 szt.

   

   

  7.

  Mozzarella (200 g)

  26 szt.

   

   

  8.

  Ser żółty

  12 kg

   

   

  9.

  Ser twarogowy

  24 kg

   

   

  10.

  Serek homogenizowany

  230 szt.

   

   

  11.

  Śmietana 18%

  30 l

   

   

  Mięso, wędliny, ryby

  1.

  Boczek wędzony

  2 kg

   

   

  2.

  Kiełbasa podwawelska

  5 kg

   

   

  3.

  Szponder

  3 szt.

   

   

  4.

  Podudzie indyk

  4 kg

   

   

  5.

  Paluszki rybne (po 10 szt.)

  100 op.

   

   

  6.

  Parówki

  11 kg

   

   

  7.

  Pasta rybna

  11 szt.

   

   

  8.

  Filet z indyka

  52 kg

   

   

  9.

  Porcje rosołowe z indyka

  2 kg

   

   

  10.

  Pierś z kurczaka

  26 kg

   

   

  11.

  Schab surowy

  30 kg

   

   

  12.

  Szynka bez kości

  54 kg

   

   

  13.

  Szynka gotowana

  4 kg

   

   

  Tłuszcze roślinne

  1.

  Olej

  35 l

   

   

  2.

  Margaryna

  15 szt.

   

   

  Warzywa i owoce

  1.

  Banany

  80 kg

   

   

  2.

  Buraki

  36 kg

   

   

  3.

  Cebula

  20 kg

   

   

  4.

  Fasola drobny jaś

  2 kg

   

   

  5.

  Szpinak

  35 szt.

   

   

  6.

  Groch

  5 kg

   

   

  7.

  Jabłka

  150 kg

   

   

  8.

  Kalafior

  25 szt.

   

   

  9.

  Kapusta czerwona

  16 kg

   

   

  10.

  Kapusta kiszona

  16 kg

   

   

  11.

  Kapusta pekińska

  20 kg

   

   

  12.

  Kiwi

  240 szt.

   

   

  13.

  Kukurydza

  7 szt.

   

   

  14.

  Mandarynki

  130 kg

   

   

  15.

  Marchew

  90 kg

   

   

  16.

  Ogórek

  24 kg

   

   

  17.

  Ogórek kiszony

  18 kg

   

   

  18.

  Papryka

  3,5 kg

   

   

  19.

  Pieczarki

  20 kg

   

   

  20.

  Pietruszka

  10 kg

   

   

  21.

  Pietruszka natka

  15 szt.

   

   

  22.

  Pomarańcze

  100 kg

   

   

  23.

  Pomidory

  10 kg

   

   

  24.

  Por

  30 szt.

   

   

  25.

  Rzodkiewka

  8 pęczków

   

   

  26.

  Sałata lodowa

  20 szt.

   

   

  27.

  Seler

  8 kg

   

   

  28.

  Szczypiorek

  20 szt.

   

   

  29.

  Truskawki mrożone

  50 szt.

   

   

  30.

  Jagody mrożone

  14 szt.

   

   

  31.

  Daktyle

  8 op.

   

   

  32.

  Gruszki

  80 kg

   

   

  33.

  Śliwki

  5 kg

   

   

  34.

  Mieszanka kompotowa mrożona

  144 op.

   

   

  35.

  Soczewica

  1 kg

   

   

  36.

  Groszek mrożony

  24 op.

   

   

  37.

  Ziemniaki

  1600 kg

   

   

  38.

  Kiełki brokuł

  4 op.

   

   

  39.

  Kiełki rzodkiewki

  4op.

   

   

  40.

  Brokuły

  15 kg

   

   

  41.

  Dynia

  15 kg

   

   

  42.

  Cytryny

  12 kg

   

   

  43.

  Koper zielony

  8 szt.

   

   

  44.

  Ananas

  6 szt.

   

   

  45.

  Rzepa

  20 kg

   

   

  46.

  Cukinia

  35 kg

   

   

  47.

  Sałata masłowa

  8 szt.

   

   

  48.

  Maliny mrożone

  25 kg

   

   

  49.

  Seler naciowy

  4 szt.

   

   

  Cukier i słodycze

  1.

  Dżem truskawkowy 100%

  15 szt.

   

   

  2.

  Herbatniki zbożowe

  15 op.

   

   

  3.

  Cukier trzcinowy

  10 kg

   

   

  4.

  Cukier brązowy

  6 kg

   

   

  5.

  Kakao

  1 szt.

   

   

  6.

  Karob

  1 szt.

   

   

  7.

  Ciastka owsiane

  24 op.

   

   

  8.

  Soczki owocowe 100%

  230 szt.

   

   

  9.

  Syrop owocowy

  10 szt.

   

   

  10.

  Biszkopty

  13 op.

   

   

  11.

  Miód

  50 l

   

   

  Inne produkty

  1.

  Barszcz biały – żur

  16 szt.

   

   

  2.

  Rodzynki

  0,5 kg

   

   

  3.

  Baton (bez cukru, bez soli)

  1000 szt.

   

   

  4.

  Herbata owocowa

  20 op.

   

   

  5.

  Grzanki

  1 kg

   

   

  6.

  Kluski śląskie

  63 kg

   

   

  7.

  Koncentrat buraczany

  3 szt.

   

   

  8.

  Koncentrat pomidorowy

  16 szt.

   

   

  9.

  Kopytka

  63 kg

   

   

  10.

  Liść laurowy

  2 op.

   

   

  11.

  Majeranek

  3 op.

   

   

  12.

  Groszek pigwowy

  1 kg

   

   

  13.

  Naleśniki

  80 kg

   

   

  14.

  Pieprz

  3 op.

   

   

  15.

  Pierogi ruskie

  58 kg

   

   

  16.

  Zioła prowansalskie

  2 op.

   

   

  17.

  Przyprawa naturalna

  5 kg

   

   

  18.

  Cząber

  1 op.

   

   

  19.

  Chrupki kukurydziane

  13 op.

   

   

  20.

  Sos ketchup

  6 szt.

   

   

  21.

  Migdały płatki

  1kg

   

   

  22.

  Sól morska

  24 kg

   

   

  23.

  Szczaw

  8 szt.

   

   

  24.

  Ziarna słonecznika

  1 kg

   

   

  25.

  Ziarna dyni

  1 kg

   

   

  26.

  Wafle kukurydziane

  26 op.

   

   

  27.

  Wafle ryżowe

  26 op.

   

   

  28.

  Wanilia

  10 op.

   

   

  29.

  Papryka czerwona słodka

  1 op.

   

   

  30.

  Lubczyk

  1 op.

   

   

  RAZEM

   

   

   

               

   

   

   

   

  Załącznik Nr 3 do SIWZ

   

   

  …………………………

  Pieczęć Wykonawcy

   

   

  Oświadczenie

  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

  publicznych

   

  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

  przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów spożywczych dla przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce.

  oświadczam, że:

  1. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
  2. posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia w tym oświadczam iż wykonałem następujące zamówienia na dostawę wyposażenia:

   

  Zamawiający, na rzecz którego Wykonawca wykonał zamówienie

  Wartość zamówienia

  Termin realizacji zamówienia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadam zgromadzone środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 10.000,00 zł.

   

   

   

   

   

  ……………….        ……………………           ……….……………………

   miejscowość          data          podpisy osób uprawnionych

     do reprezentowania Wykonawcy

   

   

   

   

  Załącznik Nr 4 do SIWZ

   

   

  …………………………

  Pieczęć Wykonawcy

   

   

  Oświadczenie

   

  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wyposażenia przedszkola przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Długołęce – część II oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 jak również w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

   

   

   

   

   

  ……………….        ……………………      ……….……………………

   miejscowość          data     podpisy osób uprawnionych

         do reprezentowania Wykonawcy

  Zamawiający:

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce

  Długołęka, ul. Szkolna 40

  55-095 Mirków

  Telefon/fax (071) 315-26-82

   

   

   

   

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

   

   

  Przedmiot zamówienia:

  „Dostawa artykułów spożywczych dla przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce”

   

   

   

   

   

   

   

  Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w treści SIWZ też Ustawą.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Długołęka, 16 grudzień 2015r.

   

  1. Zamawiający. Roman Stoś

  Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Długołęce

  Długołęka, ul. Szkolna 40

  55-095 Mirków

  Tel/fax: 71 3152682

  e-mail: zs-pdlugoleka@gmina.dlugoleka.pl

  http://zspdlugoleka.edupage.org

   

  2. Tryb udzielenia zamówienia.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm).

   

  3. Opis przedmiotu zamówienia.

  1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, spełniające parametry określone w Załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca będzie dostarczał produkty własnym transportem przystosowanym do transportu artykułów spożywczych (zgodnie z HACCP) w dni robocze w godzinach wskazanych w zamówieniu.

  2) Odbiór artykułów spożywczych następować będzie w obecności przedstawicieli stron, na podstawie karty kontroli dostawy – przyjęcia towaru, która będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

  3) Wykonawca wyraża zgodę na prowadzenie stałej kontroli dostarczanych artykułów spożywczych, zgodnie z kartą kontroli dostawy – przyjęcia towaru. (Załącznik nr 1 do umowy).

  4) Warunki płatności: przelewem bankowym w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

  5) Pozostałe warunki podano we wzorze umowy przedstawionym w niniejszej specyfikacji.

   

  4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  1) Zamawiający nie dopuszczają składania ofert częściowych. Oferta musi być całościowa.

  2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

   

  5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

  Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, jeżeli ulegnie zwiększeniu liczba dzieci w przedszkolu lub wydłuży się okres obowiązywania umowy.

   

  6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

  Zamawiający nie dopuszczają składania ofert wariantowych.

   

  7. Termin wykonania zamówienia.

  Przewidywany okres trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016r. (przewidywany termin zawarcia umowy: styczeń 2016r.)

   

  8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
  1. Opis sposobu dokonania oceny warunków wynikających z ust. 1:
  1. w zakresie warunku określonego w ust. 1 lit. a zamawiający nie formułuje wymagania;
  2. w zakresie warunku określonego w ust. 1 lit. b zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 dostawę zgodną z przedmiotem nn. zamówienia o wartości co najmniej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto, w przedmiotowym zakresie wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ i ze wskazaniem zamawiającego na rzecz którego wykonał zamówienia oraz wartość zamówień i terminy ich realizacji;
  3. w zakresie warunku określonego w ust. 1 lit. c Zamawiający nie formułuje wymagania;
  4. w zakresie warunku określonego w ust 1 lit. d Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zgromadzone środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w tym celu wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W tym zakresie wykonawcy składają oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy, albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej.

   

  9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
  2. Wykonawcy ubiegając się wspólnie o zamówienie (konsorcja) zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa umocowującego wskazanie jednego z nich do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty wymienione w dziale 8 ust. 2 SIWZ muszą być złożone przez każdego z Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie.
  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w dziale 8 ust. 2 lit. b SIWZ, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty i oświadczenie wykonawcy składają zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz.231).

   

  10. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

  1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
  2. Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień na złożone zapytanie niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyja­śnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni je na stronie internetowej.
  5. Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
  6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z wyjątkiem dokumentów i oświadczeń które winny być złożone w oryginale przez wykonawców) przekazywane są przez strony postępowania pisemnie na adres Zamawiającego lub za pomocą faksu na nr 71 3152682 lub e-mailem na adres: zs-pdlugoleka@gmina.dlugoleka.pl oraz na wskazany w ofercie wykonawców numer faksu lub adresy e-mail. wykonawcy – za potwierdzeniem odbioru.
  7. Dokumenty i oświadczenia oraz pełnomocnictwa w ofercie wykonawcy oraz uzupełniane na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 i art. 24 b ustawy – Prawo zamówień publicznych muszą zostać złożone pisemnie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

   

  11. Opis sposobu przygotowania oferty.

  1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  3 Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

  4) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

  a) oferta złożona na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ podpisanym przez Wykonawcę,

  b) dokumenty, o których mowa w dziale 8 SIWZ.

  5) Strony oferty powinny być ze sobą trwale złączone.

  6) Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść musi być ponumerowana.

  7) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

  8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  9) Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.

  10) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

  11) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  12) Przez poświadczenie kopii przez Wykonawcę Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem” i datą jego złożenia, przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

  13) Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

  14) Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ” – Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

  15) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Kopertę należy odpowiednio opisać „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”. Koperty oznaczone „Zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po potwierdzeniu poprawności dokonywania zmian dołączone zostaną do oferty. Koperty oznaczone „Wycofanie oferty” otwierane będą w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, oferty wycofane nie będą uczestniczyć w czynności otwarcia ofert.

  16)Opakowanie oferty:

  1. ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;
  2. opakowanie musi zostać opatrzone słowem OFERTA i nazwą przedmiotu zamówienia, słowami NIE OTWIERAĆ PRZED 23 grudnia 2015 r., godz. 10:30 oraz nazwą lub pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu;

   

  12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  Wojciech Ciemierzewski – telefon (71) 315 26 82

  Anna Michalak – telefon (71) 341 10 96

   

   

  13. Wymagania dotyczące wadium.

  Zamawiający nie wymagają wnoszenia wadium.

   

  14. Termin związania ofertą.

  Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą upływa 12 dni po terminie składania ofert.

   

  15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Brak dodatkowych wymagań.

   

  16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  1. Oferty należy składać w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Długołęce, Długołęka, ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków w terminie do dnia 23 grudnia 2015 r., do godz. 10:00.
  2. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.
  3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
  4. Oferty zostaną otwarte w dniu 23 grudnia 2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
  5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

   

  17. Opis sposobu obliczenia ceny.

  Cenę oferty brutto należy podać w Zał. nr 1 “FORMULARZA OFERTOWEGO”, którą należy wyliczyć na podstawie tabeli z załącznika nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (10 x kwota z tabeli).

   

  18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

  Cenę oferty należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH brutto.

   

  19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz oceny ofert.

  1) Kryteria ocena ofert:

  a) Cena oferty (wg Zał. nr 2 do umowy)             - znaczenie - 100%

  2) Przydzielanie punktów za cenę:

  a) oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 100 punktów;

  b) pozostałym ofertom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru:

   

    cena najniższa [zł]

            ilość punktów za cenę = ----------------------------------  x 100

    cena oferty [zł]

   

  20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

  1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia umowy.

   

  21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ.
  2. Zamawiający wymaga od Wykonawców aby zawarli umowy na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.

   

  22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  Osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku postanowień niniejszej specyfikacji lub naruszenia przez Zamawiającego określonych w prawie zamówień publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

      

   

   

       Zatwierdził

    DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DŁUGOŁĘCE
                    Wojciech Ciemierzewski

   

   

  Długołęka, dnia 15 grudnia 2015 r.

   

   

   

   

   

  ZAŁĄCZNIKI:

  Nr 1 – Formularz ofertowy.

  Nr 2 – Wzór umowy.

  Nr 1 do umowy – Karta kontroli dostawy – przyjęcia towaru (produktów)

  Nr 2 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

  Nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

   

   

   

   

  Załącznik nr 1 do SIWZ

  ………………………………….

  pieczęć Wykonawcy

   

  FORMULARZ OFERTOWY

   

  Przedmiot zamówienia:

   

  Dostawa artykułów spożywczych dla przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce.”

   

  1. Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Długołęce, Długołęka, ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków.

   

  2. Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy …...............................................................................................

  …..........................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  Nr tel./faksu.............................................................    e-mail .......................................

  NIP ........................................................    REGON ....................................

   

  3. Cena ogólna oferty:

   

  cena netto ......................................................... zł

  (słownie: ....................................................................................................................)

  wartość podatku VAT (… %) ......................................zł

  (słownie: ....................................................................................................................)

  cena brutto....................................................... zł

  (słownie: ....................................................................................................................)

  1. Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty konieczne do wykonania zamówienia.
  2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), sporządzoną w przedmiotowym postępowaniu.
  3. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
  4. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
  5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
  6. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  7. Ofertę niniejszą składam na ………… kolejno ponumerowanych stronach.
  8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

  ……………………………………………………………………………………..

  1. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty:

   

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………….

   

   

   

   

   

  ……………………….          ……………………………………….

  miejscowość i data   podpisy osób uprawnionych

      do reprezentowania Wykonawcy

   

   

   

   

  Załącznik Nr2 do SIWZ

  UMOWA (wzór)  ...............

   

  w dniu .............  w Długołęce, pomiędzy:

  Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce z siedzibą w Długołęce przy ul. Szkolnej 40, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

   

  Pana Wojciecha Ciemierzewskiego – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce;

   

  a

  .............................................................................................................................. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

   

  ....................................................................................................

   

  w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 117), została zawarta umowa o następującej treści:

   

  § 1

   

  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wraz z transportem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce. Specyfikację techniczną i ilościowa zamówienia stanowi załącznik nr 2 do umowy.

  2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od ………………….

  3 Dostawy będą się realizowane przy użyciu  pojazdu przystosowanego do transportu artykułów spożywczych (zgodnie z HACCP).

   

  § 2

   

  1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczone artykuły spożywcze z dołu, po upływie każdego tygodnia przelewem, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym.

  2. Ceny opisane w ust. 1 zawierają koszt zakupu, transportu, wyładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu i przesłania listem poleconym.

   

  § 3

   

  Podstawą rozliczenia umowy i wystawienia faktury, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy stanowić będzie karta kontroli – przyjęcia towaru, podpisana przez przedstawicieli obu Stron.

   

  § 4

   

  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto zamówienia, liczonej za każdy dzień zwłoki;

  2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

  1. Wykonawca ponosi koszty wymiany artykułów spożywczych nie spełniających parametrów kontroli uwzględnionych w karcie kontroli przyjęcia towaru.
  2. Strona, która ponosi winę za odstąpienie od umowy przez drugą stronę zobowiązana jest do zapłaty na jej rzecz kary umownej w wysokości 5000 zł.
  3. Zastrzega się prawo dochodzenia na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

   

  § 5

   

  Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami.

   

  § 6

   

  1. Niniejsza umowa w zakresie dostaw artykułów spożywczych obowiązuje od daty jej podpisania do dnia zrealizowania dostaw łącznie na kwotę ................. (słownie: .........................) nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016r.

  2. Z dniem 01 stycznia 2016 roku wygasają wzajemne zobowiązania stron w zakresie niezre­alizowanych dostaw artykułów spożywczych.

  3. Łączna kwota realizowanych dostaw może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zama­wiającego. Korekta wartościowa nie może przekroczyć (+/-) 30% podanej kwoty w pkt 1.

   

  § 7

   

  Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

   

  § 8

   

  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

   

  § 9

   

  Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

   

  § 10

   

  Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

   

  § 11

   

  Załączniki do umowy:

  1. Załącznik nr 1 – Karta kontroli – przyjęcia towaru.

  2. Załącznik nr 2 – orientacyjne zbiorcze zestawienie artykułów spożywczych na okres jednego miesiąca,
      oferta przetargowa Wykonawcy,

  3. Załącznik nr 3 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

  4. Załącznik nr 4 – oferta przetargowa Wykonawcy,

   

   

    ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA

   

  Załącznik Nr 1 do Umowy  Nr ............................. zawartej w dniu ........................................

  pomiędzy ……........................................................................................................................,

   

  a ..............................................................................................................................................

   

   

   

  Karta kontroli

  dostawy – przyjęcia towaru (produktów)

   

   

  Data przyjęcia towaru:

   

  ........................................................

  Godzina przyjęcia towaru:

   

  ..........................................

  Dokument dostawy:

   

  .....................................................

  .....................................................

  Parametry podlegające kontroli

  Zgodne

  Niezgodne

  Uwagi - decyzje

  Świadectwa jakościowe towaru

   

   

   

   

   

  Stan higieniczny samochodu

   

   

   

   

   

  Higiena osobista dostawcy-kierowcy

   

   

   

   

   

   

  Stan opakowań

   

   

   

   

   

  Oznakowanie

   

   

   

   

   

  Data(y) przydatności do spożycia

   

   

   

   

   

   

  Data(y) minimalnej trwałości

   

   

   

   

   

  Temperatura przewozu towaru (zgodna z deklaracją producenta)

   

   

   

   

  Decyzja o dostawie towaru

   

   

  przyjęto/nie przyjęto¹

   

  Przyjmujący:

   

  ...........................................................................

  (imię i nazwisko intendenta-magazyniera)

   

  ..........................................................................

  (podpis)

  Dostawca – kierowca:

   

  ........................................................................

  (imię i nazwisko)

   

  .......................................................................

  (podpis)

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      [1] niepotrzebne skreślić

   

  Załącznik Nr 2 do Umowy  Nr ............................. zawartej w dniu ........................................

  pomiędzy ……................................................................................

   

   

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

   

  Lp.

  Nazwa produktu

  Ilość

  Cena brutto

  Wartość brutto

  Produkty zbożowe

  1.

  Bułka zwykła

  260 szt.

   

   

  2.

  Bułka grahamka

  260 szt.

   

   

  3.

  Chleb graham

  18 szt.

   

   

  4.

  Chleb z dynią

  36 szt.

   

   

  5.

  Bułka tarta

  10 kg

   

   

  6.

  Chleb razowy

  40 szt.

   

   

  7.

  Bułka z ziarnem (słonecznik, inne)

  390 szt.

   

   

  8.

  Chleb orkiszowy

  18 szt.

   

   

  9.

  Chleb słonecznikowy

  36 szt.

   

   

  10.

  Chleb zwykły

  36 szt.

   

   

  11.

  Kasza gryczana

  20 kg

   

   

  12.

  Kasza jęczmienna

  17 kg

   

   

  13.

  Kasza manna

  7 kg

   

   

  14.

  Kasza jaglana

  3 kg

   

   

  15.

  Kasza kuskus

  18 kg

   

   

  16.

  Kaszka kukurydziana

  2 kg

   

   

  17.

  Kawa inka

  3 szt.

   

   

  18.

  Makaron  (0,5 kg)

  210 op.

   

   

  19.

  Mąka krupczatka

  5 kg

   

   

  20.

  Mąka pszenna

  5 kg

   

   

  21.

  Mąka orkiszowa

  2 kg

   

   

  22.

  Mączka ziemniaczana

  5 kg

   

   

  23.

  Płatki owsiane

  6 kg

   

   

  24.

  Chleb waza pszenny

  30 szt.

   

   

  25.

  Płatki kukurydziane

  12 op.

   

   

  26.

  Ryż

  27 kg

   

   

  27.

  Chleb kukurydziany

  36 szt.

   

   

  Mleko i produkty mleczne, jaja

  1.

  Jaja

  190 szt.

   

   

  2.

  Jogurt owocowy

  230 szt.

   

   

  3.

  Masło osełkowe

  52 szt.

   

   

  4.

  Mleko

  350 l

   

   

  5.

  Mleko ryżowe

  4 l

   

   

  6.

  Jogurt naturalny (400g)

  65 szt.

   

   

  7.

  Mozzarella (200 g)

  26 szt.

   

   

  8.

  Ser żółty

  12 kg

   

   

  9.

  Ser twarogowy

  24 kg

   

   

  10.

  Serek homogenizowany

  230 szt.

   

   

  11.

  Śmietana 18%

  30 l

   

   

  Mięso, wędliny, ryby

  1.

  Boczek wędzony

  2 kg

   

   

  2.

  Kiełbasa podwawelska

  5 kg

   

   

  3.

  Szponder

  3 szt.

   

   

  4.

  Podudzie indyk

  4 kg

   

   

  5.

  Paluszki rybne (po 10 szt.)

  100 op.

   

   

  6.

  Parówki

  11 kg

   

   

  7.

  Pasta rybna

  11 szt.

   

   

  8.

  Filet z indyka

  52 kg

   

   

  9.

  Porcje rosołowe z indyka

  2 kg

   

   

  10.

  Pierś z kurczaka

  26 kg

   

   

  11.

  Schab surowy

  30 kg

   

   

  12.

  Szynka bez kości

  54 kg

   

   

  13.

  Szynka gotowana

  4 kg

   

   

  Tłuszcze roślinne

  1.

  Olej

  35 l

   

   

  2.

  Margaryna

  15 szt.

   

   

  Warzywa i owoce

  1.

  Banany

  80 kg

   

   

  2.

  Buraki

  36 kg

   

   

  3.

  Cebula

  20 kg

   

   

  4.

  Fasola drobny jaś

  2 kg

   

   

  5.

  Szpinak

  35 szt.

   

   

  6.

  Groch

  5 kg

   

   

  7.

  Jabłka

  150 kg

   

   

  8.

  Kalafior

  25 szt.

   

   

  9.

  Kapusta czerwona

  16 kg

   

   

  10.

  Kapusta kiszona

  16 kg

   

   

  11.

  Kapusta pekińska

  20 kg

   

   

  12.

  Kiwi

  240 szt.

   

   

  13.

  Kukurydza

  7 szt.

   

   

  14.

  Mandarynki

  130 kg

   

   

  15.

  Marchew

  90 kg

   

   

  16.

  Ogórek

  24 kg

   

   

  17.

  Ogórek kiszony

  18 kg

   

   

  18.

  Papryka

  3,5 kg

   

   

  19.

  Pieczarki

  20 kg

   

   

  20.

  Pietruszka

  10 kg

   

   

  21.

  Pietruszka natka

  15 szt.

   

   

  22.

  Pomarańcze

  100 kg

   

   

  23.

  Pomidory

  10 kg

   

   

  24.

  Por

  30 szt.

   

   

  25.

  Rzodkiewka

  8 pęczków

   

   

  26.

  Sałata lodowa

  20 szt.

   

   

  27.

  Seler

  8 kg

   

   

  28.

  Szczypiorek

  20 szt.

   

   

  29.

  Truskawki mrożone

  50 szt.

   

   

  30.

  Jagody mrożone

  14 szt.

   

   

  31.

  Daktyle

  8 op.

   

   

  32.

  Gruszki

  80 kg

   

   

  33.

  Śliwki

  5 kg

   

   

  34.

  Mieszanka kompotowa mrożona

  144 op.

   

   

  35.

  Soczewica

  1 kg

   

   

  36.

  Groszek mrożony

  24 op.

   

   

  37.

  Ziemniaki

  1600 kg

   

   

  38.

  Kiełki brokuł

  4 op.

   

   

  39.

  Kiełki rzodkiewki

  4op.

   

   

  40.

  Brokuły

  15 kg

   

   

  41.

  Dynia

  15 kg

   

   

  42.

  Cytryny

  12 kg

   

   

  43.

  Koper zielony

  8 szt.

   

   

  44.

  Ananas

  6 szt.

   

   

  45.

  Rzepa

  20 kg

   

   

  46.

  Cukinia

  35 kg

   

   

  47.

  Sałata masłowa

  8 szt.

   

   

  48.

  Maliny mrożone

  25 kg

   

   

  49.

  Seler naciowy

  4 szt.

   

   

  Cukier i słodycze

  1.

  Dżem truskawkowy 100%

  15 szt.

   

   

  2.

  Herbatniki zbożowe

  15 op.

   

   

  3.

  Cukier trzcinowy

  10 kg

   

   

  4.

  Cukier brązowy

  6 kg

   

   

  5.

  Kakao

  1 szt.

   

   

  6.

  Karob

  1 szt.

   

   

  7.

  Ciastka owsiane

  24 op.

   

   

  8.

  Soczki owocowe 100%

  230 szt.

   

   

  9.

  Syrop owocowy

  10 szt.

   

   

  10.

  Biszkopty

  13 op.

   

   

  11.

  Miód

  50 l

   

   

  Inne produkty

  1.

  Barszcz biały – żur

  16 szt.

   

   

  2.

  Rodzynki

  0,5 kg

   

   

  3.

  Baton (bez cukru, bez soli)

  1000 szt.

   

   

  4.

  Herbata owocowa

  20 op.

   

   

  5.

  Grzanki

  1 kg

   

   

  6.

  Kluski śląskie

  63 kg

   

   

  7.

  Koncentrat buraczany

  3 szt.

   

   

  8.

  Koncentrat pomidorowy

  16 szt.

   

   

  9.

  Kopytka

  63 kg

   

   

  10.

  Liść laurowy

  2 op.

   

   

  11.

  Majeranek

  3 op.

   

   

  12.

  Groszek pigwowy

  1 kg

   

   

  13.

  Naleśniki

  80 kg

   

   

  14.

  Pieprz

  3 op.

   

   

  15.

  Pierogi ruskie

  58 kg

   

   

  16.

  Zioła prowansalskie

  2 op.

   

   

  17.

  Przyprawa naturalna

  5 kg

   

   

  18.

  Cząber

  1 op.

   

   

  19.

  Chrupki kukurydziane

  13 op.

   

   

  20.

  Sos ketchup

  6 szt.

   

   

  21.

  Migdały płatki

  1kg

   

   

  22.

  Sól morska

  24 kg

   

   

  23.

  Szczaw

  8 szt.

   

   

  24.

  Ziarna słonecznika

  1 kg

   

   

  25.

  Ziarna dyni

  1 kg

   

   

  26.

  Wafle kukurydziane

  26 op.

   

   

  27.

  Wafle ryżowe

  26 op.

   

   

  28.

  Wanilia

  10 op.

   

   

  29.

  Papryka czerwona słodka

  1 op.

   

   

  30.

  Lubczyk

  1 op.

   

   

  RAZEM

   

   

   

               

   

   

   

   

  Załącznik Nr 3 do SIWZ

   

   

  …………………………

  Pieczęć Wykonawcy

   

   

  Oświadczenie

  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

  publicznych

   

  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

  przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów spożywczych dla przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce.

  oświadczam, że:

  1. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
  2. posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia w tym oświadczam iż wykonałem następujące zamówienia na dostawę wyposażenia:

   

  Zamawiający, na rzecz którego Wykonawca wykonał zamówienie

  Wartość zamówienia

  Termin realizacji zamówienia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadam zgromadzone środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 10.000,00 zł.

   

   

   

   

   

  ……………….        ……………………           ……….……………………

   miejscowość          data          podpisy osób uprawnionych

     do reprezentowania Wykonawcy

   

   

   

   

  Załącznik Nr 4 do SIWZ

   

   

  …………………………

  Pieczęć Wykonawcy

   

   

  Oświadczenie

   

  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wyposażenia przedszkola przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Długołęce – część II oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 jak również w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

   

   

   

   

   

  ……………….        ……………………      ……….……………………

   miejscowość          data     podpisy osób uprawnionych

         do reprezentowania Wykonawcy

   

  Zamawiający:

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce

  Długołęka, ul. Szkolna 40

  55-095 Mirków

  Telefon/fax (071) 315-26-82

   

   

   

   

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Rada Rodziców
  21.11.2015

  Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się dnia 26 listopada 2015r. o godzinie 18:00 w sali nr. 21.

 • Najlepszy szkolny matematyk:

  4 edycja (2015r) - Łukasz Tarkowski i Macjej Górski

  3 edycja (2014r) - Łukasz Tarkowski

  2 edycja (2013r) - Kinga Kopczyk

  1 edycja (2012r) - Tomasz Ponitka, Gabriel Budziński

 • WYNIKI KONKURSÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich opiekunom za udział w "GMINNYM KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ELEMENTAMI PLASTYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI - ZABYTKI LONDYNU"  Poniżej nazwiska zwycięzców:

  I miejsce:  Gabriela Kurkowska

  II miejsce: Kornelia Adamek

  III miejsce: Julia Kucharska

  Wyróżnienie: Paweł Przybył

   

  W "GMINNYM KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ELEMANTAMI PLASTYKI DLA UCZNIÓW KLAS II-III - MY PICTURE DICTIONARY - CLOTHES" zwyciężyli:

  I miejsce:  Maja Mazur

  II miejsce: Gabriel Fras

  III miejsce: Kornelia Modelska

  Wyróżnienie: Maciej Dzwończyk 

   

   

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszym konkursie,
  a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

   

  Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wysłane pocztą,
  jak również podziękowania dla nauczycieli. Zwycięskie prace można zobaczyć na wystawie w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce. Zapraszamy!

  Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.

 • DROGA DO WOLNOŚCI
  19.11.2014

    Taki oto tytuł nosi przedstawienie, jakie zostało wystawione w naszej szkole z okazji obchodów rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Młodzi artyści z koła teatralnego oraz muzycznego zaprosili widzów do wzruszającej podróży w czasie.

    Gdy 7 listopada 2014r. sala wypełniła się uczniami, którzy powagę uroczystości zaakcentowali galowym strojem; gdy zebrani co sił w piersiach odśpiewali hymn narodowy, głównym bohaterem uroczystości stała się Polska i jej dzieje (na potrzeby spektaklu w rolę tę doskonale wcieliła się Hania Benkowska).

    Tekst Jana Pietrzaka Żeby Polska była Polską w nastrojowej recytacji Marcina Kozaka wprowadził nas w uroczyste zadumanie. Taniec obrazujący I rozbiór Polski przez Prusy, Austrię i Rosję ukazał tragizm tego wydarzenia. Narracja w wykonaniu Julii Miroforidu i Marcina Kozaka przedstawiła najważniejsze karty historii polskiego narodu od czasów rozbiorów po rok 1918. Recytacja utworów przeplatana śpiewem chóru budziła u widzów żywe emocje: smutek, nostalgię, radość czy wreszcie euforię, gdy nadszedł czas odzyskania niepodległości przez Polskę.

    Spotkanie to było wspaniałą okazją, by przybliżyć młodym Polakom takie pojęcia, jak: patriotyzm, polskość, tożsamość narodowa; by budzić uczucie szacunku wobec przeszłości i naszych przodków; by uczyć radości życia w wolnym kraju.

    Spektakl przygotowały panie: Anna Kwiatkowska i Małgorzata Wrona,          a plastyczny wyraz uroczystości nadała p. Izabela Matura.

 • Oferta Pracy
  12.08.2013

  Dyrektor

  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce

   

  ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego.

  Miejsce pracy: Przedszkole w Długołęce przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce.

  Liczba etatów:

  • 1etat – umowa o prace na czas nieokreślony,
  • 3 etaty – umowa o pracę na czas określony od 01.09.13 do 31.08.15.

  Kontakt :

  Oferty proszę składać do 26.08.13 W dniu 29.08.13 wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do podpisania umowy o pracę. 31.08.13 (sobota) podpisanie umów o pracę.

  Zatrudnione osoby będą realizowały projekt: „Edukacja przedszkolna– Właściwe miejsce – Właściwy czas”. Wynagrodzenie będzie współ­finansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.09.2013 r. do 28.02.2015 r.