Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce

 

Nawigacja

O szkole

Nasza oferta

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Długołęce

ul. Szkolna 40

55- 095 Długołęka

tel.071/315 26 82

         

              Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Długołęce położona jest w centrum gminy Długołęka w pobliżu Wrocławia.

Dyrektorem szkoły jest  P. Wojciech Ciemierzewski, a funkcję zastępcy pełni P. Wioletta Haron.

 

            Misją i nadrzędnym celem działalności szkoły jest proste zadanie: „Żyj tak, abyś był szczęśliwy i innym było z tobą dobrze.” Myśl ta przyświeca nam w realizacji wizji: „Szkoła otwarta dla wszystkich i współpracująca ze środowiskiem”.

            Szkoła Podstawowa szczyci się tym, że ma tak znamienitego patrona, jakim jest Jan Paweł II. Dokonując wyboru patrona przed kilkoma laty, kierowaliśmy się faktem, że Jan Paweł II jest niekwestionowanym autorytetem w dzisiejszym świecie. W oparciu o prawdy głoszone przez naszego Wielkiego Polaka wychowujemy młodego człowieka, który jest: kulturalny, komunikatywny, uczciwy, odpowiedzialny, świadomy siebie, życzliwy, ciekawy świata. Kształtując naszego absolwenta, staramy się uwrażliwiać go na potrzeby drugiego człowieka. Wyrazem tego jest adopcja na odległość dziewczynki z Afryki.

            W szkole funkcjonuje 16 oddziałów od klasy I-VI. Stwarzamy uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań. Wsparciem objęci są uczniowie zdolni, jak i wykazujący trudności w nauce.

            Szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań

 • dla uczniów klas I – III: plastyczne, koło teatralne, koło muzyczne, język rosyjski, tabliczka mnożenia;
 • koła zainteresowań dla uczniów klas IV – VI: koło artystyczno – rekreacyjne, taneczno – muzyczne, turystyczne, ortograficzne, matematyczne, teatralno-artystyczne, przyrodnicze, historyczne, informatyczne, zajęcia praktyczne, język rosyjski, zajęcia sportowe;
 • zajęcia prowadzone przez podmioty zewnętrzne: język angielski; zajęcia taneczne - Studio Tańca Grzegorza Kijkowskiego; zajęcia na basenie; judo; – zajęcia są dostosowane do planu zajęć lekcyjnych.

Najzdolniejsi uczniowie promują naszą  szkołę i biorą udział w licznych    konkursach:

 • Powiatowym Konkursie Ortograficznym w ramach współpracy z Wydawnictwem DCF,
 • Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Przyroda wokół nas”
 • Gminnym Konkursie Literackim o laur Sybilli,
 • Turnieju Matematycznym klas III,
 • Dolnośląskich Mistrzostwach w Tabliczce Mnożenia,
 • Gminnych Zawodach Lekkoatletycznych klas III,
 • Gminnej Spartakiadzie Klas Młodszych,
 • CROSS,
 • Powiatowym Konkursie Przyrodniczym,
 • Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej,
 • Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek,
 • Gminnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej,
 • Gminnym Przeglądzie Piosenki i Pieśni Patriotycznej,
 • Gminnym Konkursie Recytatorskim,
 • Gminnym Konkursie Ortograficznym,
 • Gminnym Konkursie Pięknego Czytania,
 • Dolnośląskim Konkursie Literackim I Ty możesz zostać Mistrzem literatury nie tylko polskie,j
 • Powiatowych i Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych,
 • Konkursie zDolny Ślązaczek,
 • Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Alfik”

 

Kilka lat temu wdrożyliśmy innowację pedagogiczną dzięki czemu nasi uczniowie zostali objęci kompleksową pomocą. Uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, spotkaniach z pedagogiem, psychologiem i gimnastyce korekcyjnej.

Od września 2010r. do listopada 2011r. odbyła się realizacja projektu systemowego „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian  w polskim systemie edukacji”.

W 2010 roku utworzona została pracownia przyrodnicza w ramach programu „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposażenie pracowni umożliwia wykonywanie doświadczeń przewidzianych w programach nauczania przyrody oraz  ich wizualizację.

Wdrożenie „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  klas I – III szkół podstawowych gminy Długołęka” (rok szkolny 2011/2012, 2012/2013) –  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej.

W ramach tego projektu prowadzimy:

 • zajęcia usprawniające:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

 • zajęcia rozwijające:

- zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych muzyczno – teatralnych,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych.

       Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych akcjach organizowanych na terenie szkoły, projektach, wycieczkach, warsztatach. Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym, różnymi instytucjami znajdującymi na terenie naszej miejscowości sprzyja kształtowaniu własnej tożsamości oraz przynależności do swojej „Małej Ojczyzny”

         Praca całego zespołu przekłada się na wysokie osiągnięcia uczniów w zewnętrznym Sprawdzianie Szóstoklasisty.

Ponadto placówka posiada:świetlicę (pracuje od 7.00 – 17.00)

 • kuchnię ze stołówką,
 • aulę i halę sportową,
 • pracownie komputerowe
 • trzy boiska: do gry w kosza, piłkę nożną i boisko wielofunkcyjne,
 • 2 place zabaw.

Szkoła stwarza możliwość wynajmu sali gimnastycznej i auli (z zapleczem kuchennym) na różnego typu imprezy i uroczystości.

W obecnej chwili jesteśmy w trakcie budowy nowego budynku przedszkola oraz rozbudowy szkoły, co znacząco poprawi bazę lokalową i stworzy możliwość do realizowania różnorodnych projektów.

 

            Możemy poszczycić się tym, że posiadamy certyfikat Szkoły z klasą  i dołączyliśmy do grona Szkół uczących się.